مقایسه [1]: KDE در مقابل GNOME [2]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ شنبه، ۲۴ دی ۱۳۸۴
KDE [3]

سایت Opensource versus مقایسه‌ای تصویری میان KDE [4] و GNOME [5] انجام داده که دیدن این مقایسه خالی از لطف نیست. برای این مقایسه از Kubuntu 5.10 و KDE 3.4.3 نیز Ubuntu 5.10 و GNOME 2.12.1 استفاده شده است.
ادامه .... [6]

_LINKS
  [1] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=9
  [2] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&file=article&sid=526
  [3] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=&topic=63
  [4] http://www.kde.org
  [5] http://www.gnome.org
  [6] http://opensourceversus.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=447&mode=thread&order=0&thold=0