انتشار هسته [1]: Kernel 2.4.28-rc3 [2]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ یكشنبه، ۲۴ آبان ۱۳۸۳
Kernel [3]
هسته v2.4.28-rc3 منتشر شد.
فایل‌های اضافه شده: ۳۶
فایل‌های تغییر یافته: ۶۷۲
فایل‌های حذف شده: ۲

خطوط اضافه شده: ۳۱۲۷۰
خطوط تغییر یافته: ۲۷۰۷۶
خطوط حذف شده: ۱۴۹۹۶

دیدن آگهی انتشار [4]
تمام نسخه‌های سری 2.4 [5]
دریافت patch این نسخه [6]

_LINKS
  [1] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=6
  [2] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&file=article&sid=140
  [3] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=&topic=19
  [4] http://www.linuxhq.com/kernel/v2.4/28-rc3/index.html
  [5] http://www.linuxhq.com/kernel/v2.4/index.html
  [6] https://www.gnuiran.org/ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/testing/patch-2.4.28-rc3.bz2